Bảng Báo Giá


BẢNG BÁO GIÁ


STT Mã SP LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
Ngành Hàng : Vật Tư Trạm
Ngành Hàng : Đồng Hồ Định Vị xe
Ngành Hàng : Phụ Kiện Máy Bộ Đàm
Ngành Hàng : Vertex Standard
Nhóm : Bộ Đàm Mobile Digital
0 eVerge™ Digital Radios EVX-5400 eVerge™ Digital Radios EVX-5400 Seri Liên Hệ
1 eVerge™ Digital Radios EVX R70 eVerge™ Digital Radios EVX R70 Liên Hệ
2 eVerge Digital Radios EVX Link eVerge Digital Radios EVX Link Liên Hệ
Nhóm : Máy Bộ Đàm Cầm Tay Digital
3 Vertex Standard EVX-261 eVerge™ Digital Radios EVX-261 Liên Hệ
4 eVerge™ Digital Radios EVX-530 eVerge™ Digital Radios EVX-530 Seri Liên Hệ
5 eVerge™ Digital Radios EVX-24 eVerge™ Digital Radios EVX-24 Liên Hệ
6 eVerge Digital Radios EVX-Z69 eVerge Digital Radios EVX-Z69 Liên Hệ
7 eVerge Digital Radios EVX-Z61 eVerge Digital Radios EVX-Z61 Liên Hệ
Nhóm : Máy Mobile Analoge
8 Vertex Standard VX-4600 Máy Mobile VX-4600 Seri Liên Hệ
9 Vertex Standard VX-2100/2200 Máy Mobile VX-2200 Seri Liên Hệ
Nhóm : Máy Cầm Tay Analoge
10 Vertex Standard VX-261 Máy Bộ Đàm VX-261 Seri Liên Hệ
11 Vertex Standard VZ-30 Seri Máy Bộ Đàm VZ-30 Seri Liên Hệ
12 Vertex Standard VZ-28 Máy Bộ Đàm VZ-28 Seri Liên Hệ
13 VX-450 Máy Bộ Đàm VX-450 Seri Liên Hệ
14 VX-264 Vertex Standard VX264 Liên Hệ
Ngành Hàng : Motorolasolutions
Nhóm : Máy Cầm Tay
15 P8620 XiR P8620 Liên Hệ
16 Motorola VX-454 Motorola VX-454 Liên Hệ
17 Motorola VX-459 Motorola VX-459 Liên Hệ
18 Motorola VX-261 Motorola VX-261 Liên Hệ
19 Motorola VX-264 Motorola VX-264 Liên Hệ
20 Motorola Digital EVX 261 Motorola EVX-261 Liên Hệ
21 XIR P8600i XIR P8600i Seri Liên Hệ
22 Mag One VZ 20 Mag One VZ 20 Liên Hệ
23 Mag One VZ 28 Mag One VZ 28 Liên Hệ
24 Motorola VX-451 Motorola VX-451 Liên Hệ
25 XiR P3188 XiR P3688 Liên Hệ
26 P6600 XIR P6600i Liên Hệ
Nhóm : Máy để bàn Mobile
27 XIR M3188 XIR M3188 Liên Hệ
28 SLR 5300 SLR 5300 Liên Hệ
29 XIR M8660 Liên Hệ
30 XiR M8620 XiR M8620 Liên Hệ
31 Motorola VX-2100 Motorola VX-2100 Liên Hệ
32 Motorola VX-2200 Motorola VX-2200 Liên Hệ