Bảng Báo Giá


BẢNG BÁO GIÁ


STT Mã SP LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
Ngành Hàng : Vật Tư Trạm
Ngành Hàng : Đồng Hồ Định Vị xe
Ngành Hàng : Phụ Kiện Máy Bộ Đàm
Ngành Hàng : Vertex Standard
Nhóm : Bộ Đàm Mobile Digital
0 eVerge™ Digital Radios EVX-5400 eVerge™ Digital Radios EVX-5400 Seri Liên Hệ
1 eVerge™ Digital Radios EVX R70 eVerge™ Digital Radios EVX R70 Liên Hệ
2 eVerge Digital Radios EVX Link eVerge Digital Radios EVX Link Liên Hệ
Nhóm : Máy Bộ Đàm Cầm Tay Digital
3 Vertex Standard EVX-261 eVerge™ Digital Radios EVX-261 Liên Hệ
4 eVerge™ Digital Radios EVX-530 eVerge™ Digital Radios EVX-530 Seri Liên Hệ
5 eVerge™ Digital Radios EVX-24 eVerge™ Digital Radios EVX-24 Liên Hệ
6 eVerge Digital Radios EVX-Z69 eVerge Digital Radios EVX-Z69 Liên Hệ
7 eVerge Digital Radios EVX-Z61 eVerge Digital Radios EVX-Z61 Liên Hệ
Nhóm : Máy Mobile Analoge
8 Vertex Standard VX-4600 Máy Mobile VX-4600 Seri Liên Hệ
9 Vertex Standard VX-2100/2200 Máy Mobile VX-2200 Seri Liên Hệ
Nhóm : Máy Cầm Tay Analoge
10 Vertex Standard VX-261 Máy Bộ Đàm VX-261 Seri Liên Hệ
11 Vertex Standard VZ-30 Seri Máy Bộ Đàm VZ-30 Seri Liên Hệ
12 Vertex Standard VZ-28 Máy Bộ Đàm VZ-28 Seri Liên Hệ
13 VX-450 Máy Bộ Đàm VX-450 Seri Liên Hệ
14 VX-264 Vertex Standard VX264 Liên Hệ
Ngành Hàng : Motorolasolutions
Nhóm : Máy Cầm Tay
15 P8620 XiR P8620 Liên Hệ
16 Motorola VX-454 Motorola VX-454 Liên Hệ
17 Motorola VX-459 Motorola VX-459 Liên Hệ
18 Motorola VX-261 Motorola VX-261 Liên Hệ
19 Motorola VX-264 Motorola VX-264 Liên Hệ
20 Motorola Digital EVX 261 Motorola EVX-261 Liên Hệ
21 Motorola VX-451 Motorola VX-451 Liên Hệ
22 XiR P3188 XiR P3688 Liên Hệ
23 P6600 XIR P6600 Liên Hệ
Nhóm : Máy để bàn Mobile
24 XIR M8660 Liên Hệ
25 XiR M8620 XiR M8620 Liên Hệ
26 Motorola VX-2100 Motorola VX-2100 Liên Hệ
27 Motorola VX-2200 Motorola VX-2200 Liên Hệ