Bảng Báo Giá


BẢNG BÁO GIÁ


STT Mã SP LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
Ngành Hàng : Vật Tư Trạm
Ngành Hàng : Đồng Hồ Định Vị xe
Ngành Hàng : Phụ Kiện Máy Bộ Đàm
Ngành Hàng : Vertex Standard
Nhóm : Bộ Đàm Mobile Digital
Nhóm : Máy Bộ Đàm Cầm Tay Digital
Nhóm : Máy Mobile Analoge
Nhóm : Máy Cầm Tay Analoge
0 Vertex Standard VX-261 Máy Bộ Đàm VX-261 Seri Liên Hệ
1 Vertex Standard VZ-28 Máy Bộ Đàm VZ-28 Seri Liên Hệ
Ngành Hàng : Motorolasolutions
Nhóm : Máy để bàn Mobile
2 XIR M8660 Liên Hệ
3 XiR M8620 XiR M8620 Liên Hệ
4 Motorola VX-2100 Motorola VX-2100 Liên Hệ
5 Motorola VX-2200 Motorola VX-2200 Liên Hệ
6 XiR M3188 XiR M3188 Liên Hệ
7 XiR M3688 XiR M3688 Liên Hệ
8 XiR M6660 XiR M6660 Liên Hệ
9 XiR SLR 5300 XiR SLR 5300 Liên Hệ
Nhóm : Máy Cầm Tay
10 P8620 Máy Bộ Đàm Cầm Tay XiR P8620 Liên Hệ
11 Motorola VX-454 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola VX-454 Liên Hệ
12 Motorola VX-459 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola VX-459 Liên Hệ
13 Motorola VX-261 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola VX-261 Liên Hệ
14 Motorola VX-264 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola VX-264 Liên Hệ
15 P6620i Máy Bộ Đàm Cầm Tay XIR P6620i Liên Hệ
16 Motorola EVX-261 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Digital Motorola EVX-261 Liên Hệ
17 Magone VZ-20 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola Magone VZ-20 Liên Hệ
18 Magone VZ-28 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola Magone VZ-28 Liên Hệ
19 Motorola VX-451 Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola VX-451 Liên Hệ
20 XiR P3188 Máy Bộ Đàm Cầm Tay XiR P3688 Liên Hệ
21 P6600i Máy Bộ Đàm Cầm Tay XIR P6600i Liên Hệ