Tài khoản thanh toán

Quý khách có thể chuyển khoản với ngân hàng dưới đây. Nếu có thể, quý khách nên chuyển cùng hệ thống để giao dịch nhanh chóng nhất. 
Khi chuyển tiền, quý khách vui lòng email thông báo và cung cấp đầy đủ thông tin sau:THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN VÀ CHUYỂN KHOẢN!